பிறந்தவர் அனைவரும் பந்தம் -இந்த பிரபஞ்சம் அனைவர்க்கும் சொந்தம்

கணிப்பொறி

நீங்கள் எங்களை ஆவதாக பார்த்த வருகைக்கு நன்றி